Administracinė informacija

Administracinė informacija

Anykščių švietimo pagalbos tarnybos nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Anykščių švietimo pagalbos tarnybos (toliau – Tarnyba) teisinę formą, priklausomybę, savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, buveinę, įstaigos grupę, tipą, veiklos teisinį pagrindą, sritį, rūšis, tikslus, uždavinius, funkcijas, mokymosi pasiekimus įteisinančių dokumentų išdavimą, Tarnybos teises ir pareigas, veiklos organizavimą ir valdymą, darbuotojų priėmimą į darbą, jų darbo apmokėjimo tvarką ir atestaciją, Tarnybos turtą, lėšas, jų naudojimo tvarką ir finansinės veiklos kontrolę, Tarnybos veiklos priežiūrą, reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvarką.

Anykščių švietimo pagalbos tarnybos nuostatai

Planavimo dokumentai

Informacija apie darbo užmokestį

DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS DARBO UŽMOKESTIS

Pareigybės pavadinimas Vienodas pareigas einančių darbuotojų skaičius 2021 m. nustatytas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis eurais Vienodas pareigas einančių darbuotojų skaičius

2022 m. II ketvirčio

nustatytas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis eurais

Direktorius 1 * 1 *
Buhalteris 1 * 1 *
Psichologas 1 * 1 *
Logopedas 1 * 0,5 *
Specialusis pedagogas 1 * 1 *
Metodininkas 2 1473 2 1469
Administratorius 0,5 * 0,5 *
Socialinis pedagogas 0,5 * 0,5 *
Švietimo paslaugų vadybininkas 0,5 * 0,5 *
Valytojas 0,5 * 0,5 *

 

 

* Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. Nutarimu Nr. 480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo patvirtinimo“ III skyriaus 22.3 punktu pareigybių praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis nepateikiamas.

Parama įstaigai

Jei norite pervesti 2 % gyventojų pajamų mokesčio,
Jums reikalingi duomenys:
ANYKŠČIŲ ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBA

kodas 300040745

Adresas: Muziejaus g. 20, 29147 Anykščiai

At.s. Nr. LT 927182100001130611

AB ŠIAULIŲ BANKAS Anykščių KAS

Norite gauti naujienas el. paštu?

    privatumo politika