ProjektaiErasmus+KA1 projektas „Suaugusiųjų švietimo darbuotojų kompetencijų tobulinimas, vykdant socialiai pažeidžiamų asmenų švietimą“

Anykščių švietimo pagalbos tarnyba

Erasmus+KA1 projektas „Suaugusiųjų švietimo darbuotojų kompetencijų tobulinimas, vykdant socialiai pažeidžiamų asmenų švietimą“

erazmus

KA1 – Mobilumas mokymosi tikslais.

Suaugusiųjų švietimo darbuotojų kompetencijų tobulinimas, vykdant socialiai pažeidžiamų suaugusiųjų asmenų švietimą

Projekto tikslas tobulinti suaugusiųjų švietimo darbuotojų kompetencijas vykdant socialiai pažeidžiamų suaugusiųjų asmenų švietimą. Konsorciumas, kurį sudaro trys neformalųjį suaugusiųjų švietimą vykdančios institucijos: Anykščių švietimo pagalbos tarnyba, Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centras ir Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir paslaugų centras, įgyvendina mobilumo projektą, kurio tikslas – didinti konsorciume dalyvaujančiose institucijų suaugusiųjų mokymo ir mokymosi kokybę, tobulinant šių institucijų darbuotojų kompetencijas trijose srityse:

  • Besimokančiųjų suaugusiųjų mokymo ir mokymosi procesų organizavimo  kompetencijas: motyvacijos būdai, inovatyvūs mokymo metodai.
  • Suaugusiųjų besimokančiųjų mokymosi visą gyvenimą pasiūlos ir paklausos sistemos kūrimo ir diegimo klausimai.
  • Darbo su socialiai pažeidžiamų suaugusiųjų asmenų grupių: nemotyvuoto jaunimo, kaimo vietovėse gyvenančių bei vyresnio amžiaus asmenų programų, skirtų socialinei ir darbinei įtraukčiai, aktyviam pilietiškumui ir asmeniniam tobulėjimui, įgyvendinimas.

Konsorciumo tarptautinio mobilumo planas apima konsorciumo dalyvių dalyvavimą struktūruotuose kursuose ar mokymo renginiuose užsienyje. Mokymosi kursai minėtoms kompetencijoms tobulinti pasirinkti Portugalijoje ir Italijoje. Remiantis konsorciumo dalyvių susitarimu dėl probleminių kompetencijų ir siunčiamų tobulintis darbuotojų sąrašais, sudarytos tematinės mokymosi grupės, pagal jų poreikius  ieškoma mokymosi mobilumų institucijų.

Šio projekto veiklos padeda šio projekto koordinatoriams ir partneriams plėsti socialiai pažeidžiamų suaugusiųjų asmenims organizuojamų  mokymų įvairovę ir tobulinti jų kokybę. Švietimo centrai organizuojantys neformalųjį suaugusiųjų mokymą sužinos apie suaugusiųjų skatinimo mokytis būdus, suvokimą ir nuostatų formavimą, apie svarbą ir būtinybę  naujų kompetencijų įgijimui,  inovatyvių mokymo metodų taikymą, suaugusiųjų mokymo temas, mokymo būdus, pasiūlos ir paklausos sistemos kūrimą ir diegimą. Po dalyvavimo kursuose projekto dalyviai rengs 3  kvalifikacijos tobulinimo programas, skirtas jaunimo, kaimo gyventojams bei vyresnio amžiaus asmenų (Trečiojo amžiaus asmenims) socialinei ir darbinei įtraukčiai, aktyviam pilietiškumui ir asmeniniam tobulėjimui. Šios programos bus išbandytos praktiškai visose konsorciumo narėse su tikslinėmis grupėmis: nemotyvuotu jaunimu, kaimo vietovėse gyvenančiais suaugusiais bei vyresnio amžiaus asmenimis. Konsorciumo nariai glaudžiai bendradarbiaus tarpinstituciniu lygmeniu, rengs bendradarbiavimo planą dėl tolesnių bendrų mokymo programų rengimo, jų įgyvendinimo  ir pristatymo kitoms švietimo institucijoms. Švietimo centrai sukurs inovatyvias mokymosi aplinkas, naudos socialinius tinklus mokymosi tikslams,  įdiegs mokymosi programas elektroninėse erdvėse, sukurs modernias ir patrauklias mokymosi aplinkas, taikys efektyvesnes mokymo(si) technikas ir metodus.

VEIKLŲ GRAFIKAS

2017 m. liepos mėn. konsorciumo dalyvių susitikimas: veiklų planavimas, grupių pasiskirstymas, kursų Italijoje ir Portugalijoje paieška. Dalyvauja visos trys institucijos.

2017 m. rugsėjo mėn. – 2018 m. balandžio mėn. projekto dalyviai dalyvaus kursuose. Dalyvauja visos trys institucijos: 2 darbuotojai iš kiekvienos projekte dalyvaujančios institucijos vyks į tobulinimo kursus dėl suaugusiųjų mokymosi veiklų ir aplinkų kūrimo. Kursų organizatoriai parengs mokymo užduotis, kurias dalyviai turės atlikti prieš vykstant į mokymus.

2017 m. gruodžio mėn. – 2018 m. sausio mėn. mokymo programų rengimas ir naujų mokymosi

veiklų įdiegimas. Dalyvauja visų trijų institucijų darbuotojai susiskirstę į dvi grupes.

2018 m. vasario mėn. – 2018 m. liepos mėn. naujų programų vykdymas ir mokymosi aplinkų išbandymas. Dalyvauja visos trys institucijos.

2018 m. rugpjūčio mėn. – 2018 m. rugsėjo mėn. naujų programų ir mokymo veiklų įvertinimas, privalumų ir trūkumų aptarimas. Dalyvauja visos trys institucijos.

2018 m. rugsėjo mėn. – spalio mėn. projekto veiklų ir rezultatų pristatymas kitiems Lietuvos švietimo centrams.

2018 m. spalio mėn. konsorciumo narių tolimesnių bendradarbiavimo veiklų planavimas. Dalyvauja visos trys institucijos.

2018 m. lapkričio mėn. projekto ataskaitų rengimas, projekto koordinatoriai ir konsorciumo nariai.

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO KURSAI ITALIJOJE

2017 m. spalio mėn. Anykščių švietimo pagalbos tarnybos, Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centro ir Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir paslaugų centro specialistės dalyvavo 6 dienų kvalifikacijos tobulinimo programoje ,,Koučingas ir mentorystė: inovatyvūs mokymo būdai mokytojams, mentoriams ir švietimo įstaigų darbuotojams motyvuojant jaunimą“. Kursus rengė organizacija ,,JUMP Associazione Gioventu in riSalto“ Soverate.

Programos metu dalyvės iš Lietuvos gilino žinias apie mentorystę, plačiau sužinojo kas yra mentorystė ir koučingas ir kokius praktinius klausimus jie gali padėti išspręsti. Ypatingas dėmesys mokymų metu buvo skiriamas mentorystės gebėjimų stiprinimui dirbant su jaunimo rizikos grupėmis: nemotyvuotu jaunumu, socialiai pažeidžiamais jaunuoliais, jaunais bedarbiais.  Mokymus vedė mentorė iš Romos Alessia Simonetti. Profesionali mentorė dalinosi savo asmenine patirtimi dirbant su jaunimu, pateikė daug patarimų ir efektyvios mentorystės charakteristikas. Mokymų metu vyko daug praktinių užsiėmimų, kurių metu mentorė Alessia su besimokančiomis iš Lietuvos praktiškai išbandė mentorystės ir koučingo įrankius, metodus.

Kursų organizatorė ,,JUMP Associazione Gioventu in prisalto” lektorė Erika Gerardini surengė išvyką į Badolato pabėgėlių centrą. Šiame centre vyko susitikimas su jaunais pabėgėliais, kurie dalinosi savo asmenine patirtimi apie mentorystės ir koučingo svarbą ir pagalbą jiems. Besimokančiosios iš Lietuvos diskutavo su pabėgėlių centro mentoriais, koučeriais bei socialiniais darbuotojais apie mentorystės teikiamus privalumus ir galimybes darbui su jaunais žmonėmis.

Mokymų metu teko patirti, kad mentorystė yra labai svarbi suaugusiųjų neformalaus švietimo dalis, tai gali prisidėti prie visų besimokančiųjų visapusiško vystymosi ir paskatinti suaugusius maksimaliai išnaudoti jų potencialą.

Kvalifikacijos tobulinimo kursų Italijoje metu dalyvės susipažino su Italijos  suaugusiųjų švietimo teikėjų praktika, iš užsienio kolegų pasisėmė naujų idėjų ir įkvėpimo darbo su nemotyvuotu jaunimo srityje. Taip pat švietimo centrų darbuotojos patobulino bendrąsias kompetencijas: socialines, kalbines ir kultūrines.

Erasmus+KA1 projektas „Suaugusiųjų švietimo darbuotojų kompetencijų tobulinimas, vykdant socialiai pažeidžiamų asmenų švietimą“ Erasmus+KA1 projektas „Suaugusiųjų švietimo darbuotojų kompetencijų tobulinimas, vykdant socialiai pažeidžiamų asmenų švietimą“ Erasmus+KA1 projektas „Suaugusiųjų švietimo darbuotojų kompetencijų tobulinimas, vykdant socialiai pažeidžiamų asmenų švietimą“

 

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO KURSAI PORTUGALIJOJE

2018 m. balandžio  mėn. konsorciumo dalyviai – Anykščių švietimo pagalbos tarnybos, Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centro ir Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir paslaugų centro specialistės dalyvavo 5 dienų kvalifikacijos tobulinimo kursuose ,,Patyriminis mokymasis – besimokančiųjų patirtis“,  kurie vyko Caldas da Rainha mieste, Portugalijoje. Mokymų organizatoriai „Dominou Association“  pasiūlė labai aktualią ir išsamią programą, kuri buvo suskirstyta į 5 modulius.

Pirmasis modulis buvo skirtas tarpkultūrinio bendravimo ir bendradarbiavimo aktualumui ir raiškai. Kursų dalyviai buvo supažindinti su įvairovės valdymo strategijomis, efektyvaus komandinio darbo, įveikiant išankstines nuostatas ir prietarus,  reikšme tarpkultūrinės kompetencijos formavimui.

Antrojo  modulio tema buvo orientuota į mokymąsi už mokyklos/organizacijos ribų. Dalyviai gavo daug naudingų žinių apie mokymo (si) netradicinėse aplinkose/lauko pedagogikos tikslus, metodus, ugdymo/mokymo kokybę, kuri didžia dalimi priklauso nuo mokymosi organizatoriaus ar vedėjo meistriškumo.

Kitas modulis – skirtas grupės dinamikai: grupėje vykstančių įvykių ir grupės narių tarpasmeninei sąveikai. Seminaro metu dalyviai daug dirbo grupėse arba porose, kurios buvo nuolat keičiamos ir permaišomos. Taip dalyviams teko pabendrauti su skirtingais suaugusiųjų švietėjais iš visos Europos. Bendraudami tarpusavyje skirtingą patirtį turintys švietėjai padėjo vienas kitam suprasti mokymo (si) netradicinėse aplinkose/lauko pedagogikos svarbą suaugusiųjų švietime. Dalyviai galėjo apsikeisti mintimis apie skirtingų šalių švietimo sistemas, o praktinių užsiėmimų metu dalyviai sužinojo, kaip įvairias idėjas galima pritaikyti, organizuojant ugdymą netradicinėse aplinkose.

Ketvirtasis modulis buvo skirtas mokymo (si) netradicinėse aplinkose/lauko pedagogikos metodų įtvirtinimui. Ieškodami netradicinio mokymosi galimybių ir būdų dalyviai apsilankė Caldas da Rainha suaugusiųjų mokykloje, kur plačiai taikomi netradicinio mokymo metodai.

Penktojo modulio metu kursų dalyviai gilino žinias apie vertinimą ir įsivertinimą, taikant netradicinio mokymo būdus. Diskusijose, vykusioje „Pasaulio kavinės“ metodu, dalyviai sutarė, kad mokymasis netradicinėse mokymosi įstaigose reikalingas ir naudingas visiems be išimties suaugusiems, kad tokia mokymosi forma didina besimokančiųjų mokymosi motyvaciją,  mokymąsis tampa  patrauklesniu, nes suteikia galimybę ne tik sužinoti faktus, bet sužadina emocijas.

Kvalifikacijos tobulinimo kursų Portugalijoje metu dalyviai susipažino su šios šalies istoriniu kultūriniu paveldu, gilino užsienio kalbos žinias bei įgijo daug žinių patyriminio mokymo tema, kurios prisidės populiarinant neformalųjį suaugusiųjų švietimą kaip vieną iš prielaidų žmonių gyvenimo kokybei gerinti.

Erasmus+KA1 projektas „Suaugusiųjų švietimo darbuotojų kompetencijų tobulinimas, vykdant socialiai pažeidžiamų asmenų švietimą“Erasmus+KA1 projektas „Suaugusiųjų švietimo darbuotojų kompetencijų tobulinimas, vykdant socialiai pažeidžiamų asmenų švietimą“Erasmus+KA1 projektas „Suaugusiųjų švietimo darbuotojų kompetencijų tobulinimas, vykdant socialiai pažeidžiamų asmenų švietimą“

 

Suaugusiųjų švietėjų meistriškumo tobulinimas

Vienas svarbiausių ir daugiausia iššūkių keliančių suaugusiųjų švietimo plėtros veiksnių yra suaugusiųjų švietimo organizavimas vietos savivaldos lygiu. Kryptingu suaugusiųjų švietimu savivaldybėse rūpinasi koordinatoriai. Daugumoje šalies savivaldybių koordinatoriais tapo švietimo centrai, kurie skatina  neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi teikėjų  bendradarbiavimą, koordinuoja veiklas. Iki šiol tokios pareigybės savivaldybėse nebuvo, todėl trūksta patirties rezultatyviai koordinuojant suaugusiųjų švietimo veiklas. Suaugusiųjų švietėjai  išsikėlė ambicingą tikslą – būti žinomais ir reikalingais savo aplinkoje, siekti, kad jų darbas būtų  matomas ir naudingas, tačiau tam stinga kompetencijų. Ypatingai trūksta žinių dirbant su socialiai pažeidžiamų asmenų grupėmis: nemotyvuotu jaunimu, kaimo vietovėse gyvenančiais bei vyresnio amžiaus žmonėmis. Šios veiklos tampa išbandymu suaugusiųjų švietimo darbuotojams, nes socialiai pažeidžiamų asmenų mokymo ir švietimo metodai skiriasi nuo įprastų.

Atsiliepiant į minėtus iššūkius būtinas bendradarbiavimo tarp suaugusiųjų švietimo institucijų stiprinimas. Tam buvo skirtas Anykščių švietimo pagalbos tarnybos, Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centro ir Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir paslaugų centro įgyvendintas Erasmus+ KA1 – mobilumo mokymosi tikslais projektas „Suaugusiųjų švietimo darbuotojų kompetencijų tobulinimas, vykdant socialiai pažeidžiamų suaugusiųjų asmenų švietimą“ (2017-1-LT01-KA104-035055). Šiuo projektu siekiama tobulinti suaugusiųjų švietimo darbuotojų kompetencijas vykdant socialiai pažeidžiamų suaugusiųjų asmenų švietimą, užtikrinti konsorciume dalyvaujančių institucijų suaugusiųjų mokymo ir mokymosi kokybę, tobulinti šių institucijų darbuotojų kompetencijas net trijose srityse:

  • besimokančiųjų suaugusiųjų mokymo ir mokymosi procesų organizavimo: motyvacijos skatinimas, inovatyvių mokymo metodų taikymas;
  • mokymosi visą gyvenimą pasiūlos ir paklausos sistemos kūrimas ir diegimas;
  • socialinės ir darbinės įtraukties, aktyvaus pilietiškumo, asmeninio tobulėjimo programų socialiai pažeidžiamoms gyventojų grupėms įgyvendinimas.

Kvalifikacijos tobulinimui buvo apsirinkti struktūriniai kursai Italijoje ir Portugalijoje.

2017 m. spalio mėn. Anykščių švietimo pagalbos tarnybos, Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centro bei Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir paslaugų centro specialistės dalyvavo 6 dienų kvalifikacijos tobulinimo programoje „Koučingas ir mentorystė: inovatyvūs mokymo būdai mokytojams, mentoriams ir švietimo įstaigų darbuotojams motyvuojant jaunimą“. Kursus parengė organizacija ,,JUMP Associazione Gioventu in riSalto“ Soverate. Dalyvės gilino mentorystės žinias, siekė suprasti, kokias praktines problemas gali išspręsti mentorystė ir kounčingas. Ypatingas dėmesys skirtas darbui su jaunimo rizikos grupėmis: nemotyvuotu jaunumu, socialiai pažeidžiamais jaunuoliais, jaunais bedarbiais.  Mokymus vedė mentorė iš Romos Alessia Simonetti. Profesionali specialistė pasidalino savo asmenine patirtimi, pateikė patarimų, padėjo suprasti, kaip apsiekti mentorystės efektyvumo. Vyko daug praktinių užsiėmimų, kurių metu išbandyti įvairūs mentorystės ir koučingo įrankiai bei metodai. Surengta išvyka į Badolato pabėgėlių centrą, susitikta su jaunais pabėgėliais, kurie papasakojo apie mentorystės ir koučingo svarbą ir pagalbą jiems patiems. Vyko diskusija apie mentorystės teikiamas galimybes, šio metodo privalumus.  Mokymų dalyvės praktiškai patyrė, kad mentorystė gali labai svariai prisidėti prie besimokančiųjų visapusiško vystymosi, paskatinti išnaudoti visą turimą potencialą.

2018 m. balandžio mėn. dalyvauta kvalifikacijos tobulinimo kursuose „Patyriminis mokymasis – besimokančiųjų patirtis“, kurie vyko Caldas da Rainha  mieste, Portugalijoje. Mokymų organizatoriai „Dominou Association“  pasiūlė labai aktualią ir išsamią programą, kurios metu išbandyti mokymo(si) bendradarbiaujant, reflektyvaus, konstruktyvaus, įrodymais grįsto, autentiško, probleminio ir net savivaldaus mokymo(si) metodai.

Keitimasis gerąja patirtimi – patikimas kelias į profesionalumą. Gerosios patirties perėmimas ir dalijimasis  tampa viena iš svarbiausių siekiamybių suaugusiųjų švietime. Kursų dalyviai patys savarankiškai parengė suaugusiųjų švietimo darbuotojų kompetencijų tobulinimo programą, kur perteikė visą  savo pačių sukauptą neformaliojo suaugusiųjų švietimo paslaugų socialiai pažeidžiamiems asmenims patirtį. Ši kvalifikacijos programa skirta suaugusiųjų švietėjui praktikui ir bus naudinga dirbantiems su jaunimu, kaimo gyventojais, senjorais, padės skatinti pilietinį aktyvumą, asmeninį tobulėjimą ir socialinę įtrauktį. Sukurtą programą jau išbandė visos projekto konsorciumo narės su joms svarbiomis tikslinėmis grupėmis. Mokymų metu pristatytos ir Erasmus+  programos galimybės, aptarti įvairiausi suaugusiųjų mokymo ir mokymosi procesų organizavimo klausimai: motyvacijos skatinimas, inovatyvūs mokymo metodai; mokymosi visą gyvenimą pasiūlos ir paklausos sistemos kūrimas ir diegimas. Programa įregistruota Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registre ,,AIKOS“.   Naująją metodiką papildė projekto metu sukauptos medžiagos pagrindu parengta mokymo (si) medžiaga suaugusiųjų švietėjui praktikui. Projekto vykdytojai tikisi, jog šie instrumentai palengvins gerosios patirties sklaidą, prisidės populiarinant neformalųjį suaugusiųjų švietimą kaip vieną iš prielaidų žmonių gyvenimo kokybei gerinti.

Erasmus+KA1 projektas „Suaugusiųjų švietimo darbuotojų kompetencijų tobulinimas, vykdant socialiai pažeidžiamų asmenų švietimą“                     Erasmus+KA1 projektas „Suaugusiųjų švietimo darbuotojų kompetencijų tobulinimas, vykdant socialiai pažeidžiamų asmenų švietimą“

Norite gauti naujienas el. paštu?

[contact-form-7 404 "Not Found"]
Eiti prie turinio