Privatumo politika

Privatumo politika

PRIVATUMO TAISYKLĖS

 

BENDRA INFORMACIJA

 

Anykščių švietimo pagalbos tarnyba (toliau – Duomenų valdytojas) šiomis privatumo taisyklėmis (toliau – PT) nustato asmens duomenų tvarkymo sąlygas naudojantis Duomenų valdytojo valdoma interneto svetaine anyksciuspt.lt. PT nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą jums norint pasiekti mūsų teikiamą turinį ir/ar paslaugą, nepaisant to, kokį įrenginį (kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetę, televizorių ar kt.) naudojate.

 

Duomenų valdytojo rekvizitai:

Biudžetinė įstaiga Anykščių švietimo pagalbos tarnyba

Kodas – 300040745

Adresas – Muziejaus g. 20, LT-29147 Anykščiai

Tel. (8 381) 58142

El. p. info@anyksciuspt.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

 

Labai svarbu, kad atidžiai perskaitytumėte PT, nes, kiekvieną kartą lankydami Duomenų valdytojui priklausančią interneto svetainę ar socialinių tinklų paskyras sutinkate su sąlygomis, aprašytomis šiose PT. Jei nesutinkate su šiomis sąlygomis, prašome nesilankyti mūsų svetainėje/socialinių tinklų paskyrose, nesinaudoti mūsų turiniu ir/ar paslaugomis.

Patvirtiname, kad Duomenų valdytojo svetainių ir socialinių tinklų paskyrų lankytojų duomenys bus renkami laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų. Taikomos visos protingos techninės ir administracinės priemonės tam, kad mūsų surinkti duomenys apie svetainės ir socialinių tinklų paskyrų lankytojus (toliau – Lankytojas) būtų apsaugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Duomenų valdytojo darbuotojai yra raštiškai įsipareigoję trečiosioms šalims neatskleisti ir neplatinti darbo vietoje gaunamos informacijos įskaitant ir informacijos apie svetainės Lankytojus.

Asmenys, kurie yra jaunesni negu 16 metų, negali teikti jokių asmens duomenų per mūsų svetainę ir socialinių tinklų paskyras. Jei esate asmuo, kuris yra jaunesnis negu 16 metų, prieš pateikdami asmeninę informaciją turite gauti savo tėvų arba kitų teisėtų globėjų sutikimą ir jį pateikti mums.

Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente Nr. 2016/679 (ES).

 

KOKIĄ INFORMACIJĄ APIE JUS RENKAME?

1.        Tiesiogiai jūsų pateikiama informacija:

 • Interneto svetainės ir socialinių tinklų paskyros. Interneto svetainės ir socialinių tinklų paskyros suteikia jums galimybę pateikti informaciją tiesiogiai mums. Pavyzdžiui, svetainėje anyksciuspt.lt. leidžiama užsisakyti aktualiausią ŠPT informaciją ir gauti ją elektroniniu paštu. Registruojantis prašome jūsų pateikti tam tikrą informaciją apie save (elektroninio pašto adresą), kad galėtume Jums reguliariai siųsti naujienlaiškius.

Asmens duomenys tiesioginei rinkodarai yra renkami ir naudojami tik gavus Jūsų sutikimą, Duomenys saugomi 10 metų nuo sutikimo gavimo.

 

2.         Informacija, kaip naudojate mūsų svetainę

Be jūsų pateikiamos informacijos, renkame informaciją apie tai, kaip naudojatės  mūsų  svetaine. Pavyzdžiui, galime rinkti toliau nurodytą informaciją:

 • Įrenginio informaciją, y., IP adresas, operacinės sistemos versija ir įrenginio, kurį naudojate turiniui/prekėms pasiekti, parametrai.
 • Prisijungimo informaciją, t. jūsų sesijos naudojimo laikas ir trukmė, užklausų terminai, kuriuos įvedate mūsų svetainėje, ir bet kokia informacija, saugoma slapukuose, kuriuos nustatėme jūsų įrenginyje (slapukų politika pateikiama žemiau).
 • Vietos informaciją, t. įrenginio GPS signalas arba informacija apie artimiausius „WiFi“ prieigos taškus bei mobiliojo ryšio bokštus, kuri gali būti perduota mums jums naudojantis mūsų svetainių turiniu.

 

3.       Informacija iš trečiųjų šalių šaltinių

Mes galime gauti informacijos apie jus iš viešųjų ir komercinių šaltinių (kiek tai leidžia galiojantys teisės aktai) ir susieti ją su kita informacija, kurią gauname iš jūsų arba apie jus. Informacijos apie jus galime gauti ir iš trečiųjų šalių socialinių tinklų paslaugų, kai prie jų prisijungiate, pavyzdžiui, per paskyrą „Facebook“, „Instagram“ tinkle.

 

4.         Kita mūsų renkama informacija

Mes taip pat galime rinkti informaciją apie jus, jūsų įrenginį ar jūsų naudojimąsi mūsų svetainių turiniu su jūsų sutikimu.

 

KAIP NAUDOJAME JŪSŲ INFORMACIJĄ?

Galime naudoti surinktą informaciją toliau nurodytais tikslais:

 1. Siųsti turinį (pvz. individualiai pritaikytus pasiūlymus, naujienlaiškius, reklaminius skelbimus, pranešimus apie akcijas) aktualiomis temomis elektroniniu paštu, SMS žinutėmis, telefonu.*
 2. Rinkodaros tikslu*, pvz., įvertinti ir analizuoti savo rinką, klientus, produktus ir paslaugas (įskaitant ir jūsų nuomonės apie produktus ir paslaugas rinkimą bei klientų apklausų organizavimą).
 3. Organizuoti konkursus, žaidimus ar akcijas, kaip leidžia įstatymai.*
 4. Kitais būdais su jūsų *

*Informuojame, kad jūs turite teisę nesutikti ar bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą tvarkyti jūsų duomenis aukščiau nurodytais, žvaigždute pažymėtais, tikslais, informavę duomenų apsaugos pareigūną el. paštu edita.zvirbliene@anyksciuspt.lt, arba kitais žemiau nurodytais būdais. Duomenų valdytojas pasistengs kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) darbo dienų nutraukti Naudotojo duomenų tvarkymą tiesioginės rinkodaros tikslu.

Surinktą informaciją įvairių konkursų, žaidimų ar akcijų metu galime viešai skelbti mūsų interneto svetainėje ir/arba socialinių tinklų paskyrose, pavyzdžiui, galime skelbti vardus, pavardes, dalyvių konkursinius darbus.

 

KAM ATSKLEIDŽIAME JŪSŲ INFORMACIJĄ?

Galime atskleisti jūsų informaciją toliau nurodytiems subjektams:

 1. Įmonėms, kurios padeda organizuoti konkursus/žaidimus/akcijas, tokioms kaip reklamos agentūros, rinkodaros agentūros, partneriai. Šių įmonių galimybė naudoti jūsų informaciją yra ribota; jos negali šios informacijos naudoti kitais nei paslaugų teikimo mums
 2. Kitoms šalims, kai to reikalaujama pagal įstatymus arba tai yra būtina siekiant apsaugoti mūsų teikiamas informacinės visuomenės

Atvejai, kada mes galime atskleisti jūsų informaciją kitoms šalims:

 1. Norėdami nepažeisti įstatymų arba reaguodami į privalomą teismo proceso reikalavimą (pvz., gavę teisėtą nutarimą ar nutartį daryti kratą arba kitą teismo sprendimą);
 2. Norėdami patvirtinti savo veiksmų teisėtumą;
 3. Norėdami apsaugoti Duomenų valdytoją, jo turtą ar užtikrinti jų saugumą;
 4. Galime atskleisti jūsų informaciją susijusiai trečiajai šaliai reorganizavimo atveju;
 5. Kitais atvejais su jūsų sutikimu arba teisėtu jūsų prašymu.

 

KĄ DAROME, KAD APSAUGOTUME JŪSŲ INFORMACIJĄ?

Įdiegėme protingas bei atitinkamas fizines ir technines priemones, kad apsaugotume informaciją, kurią renkame turinio/paslaugų teikimo tikslais. Tačiau nepamirškite, kad, nors ir imamės tinkamų veiksmų jūsų informacijai apsaugoti, nė viena svetainė, internetu atliekama operacija, kompiuterių sistema ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs.

 

JŪSŲ TEISĖS

Lankytojas, pateikęs Duomenų valdytojui asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinęs savo asmens tapatybę, turi teisę:

 1. Žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti);
 2. Susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);
 3. Reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti asmens neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti);
 4. Savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“);
 5. Turi teisę reikalauti, kad asmens Duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti);
 6. Turi teisę į duomenų perkėlimą (teisė perkelti).

Prašymus dėl naudotojo Asmens duomenų privalote pateikti raštu (įskaitant pranešimą el. paštu, nurodytu Duomenų valdytojo kontaktuose). Atsakymus į Jūsų paklausimus pateiksime ne vėliau kaip per 30 (dienų) nuo paklausimo ir visų reikalingų dokumentų gavimo dienos.

Duomenų valdytojas neteiks Asmens duomenų, jei Lankytojas nepatvirtina savo tapatybės, prašo duomenų apie kitą asmenį, taip pat kitais įstatymų numatytais atvejais ribojančiais duomenų

atskleidimą Lankytojui.

Duomenų valdytojas gali nesudaryti Lankytojui sąlygų įgyvendinti aukščiau išvardintų teisių, kai įstatymų numatytais atvejais, reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

 

 

TREČIŲJŲ ŠALIŲ SVETAINĖS, PASLAUGOS IR PRODUKTAI MŪSŲ SVETAINĖJE

Duomenų valdytojo interneto svetainėje ar socialinių tinklų paskyrose gali būti trečiųjų šalių reklaminių skydelių, nuorodų į jų svetaines ir paslaugas, kurių Duomenų valdytojas nekontroliuoja. Duomenų valdytojas neatsako už informacijos, kurią surinko trečiosios šalys, saugą ir privatumą. Turite būti atsargūs ir perskaityti privatumo nuostatas, taikomas trečiųjų šalių svetainėms ir paslaugoms, kuriomis naudojatės.

 

SLAPUKAI, SIGNALAI IR PANAŠIOS TECHNOLOGIJOS

Šiose PT terminą „slapukai“ naudojame slapukams ir kitoms panašioms technologijoms, pavyzdžiui, pikselių žymoms (angl. „Pixel Tags“), žiniatinklio indikatoriams (angl. „Web Beacon“), tinklo duomenų rinkėjams (angl. „clear GIF“) apibūdinti.

 

Slapuko pavadinimas Paskirtis Naudojami duomenys Galiojimo laikas

Google Analytics

    utmt

Naudojamas norint padidinti svetainės naršymo greitį. Domeno hash kodas, unikalus identifikatorius, pirmo kliento               apsilankymo laikas         ir         data, ankstesnio         kliento apsilankymo laikas ir data, dabartinio kliento apsilankymo laikas ir data,     sesijų     kiekis. Laiko/datos informacija             saugoma UNIX laiko formatu.

Saugojimo laikas              –

naršyklės sesijos pabaiga.

Google Analytics

    utma

Identifikuoja klientus ir sesijas. Tikslas    –    unikalių sesijų     sekimas     ir analizė. Domeno hash kodas, unikalus identifikatorius, pirmo kliento               apsilankymo laikas         ir         data, ankstesnio         kliento apsilankymo laikas ir data, dabartinio kliento apsilankymo laikas ir data,     sesijų     kiekis. Laiko/datos informacija             saugoma UNIX laiko formatu. Saugojimo laikas      –      2 metai.

 

Google Analytics

    utmb

Nustato          naujas sesijas/naujus apsilankymus.

Tikslas – naujų pirkėjų skaičiaus augimo analizė.

Domeno hash kodas, dabartinės sesijos metu peržiūrėtų puslapių skaičius, nukreipiančių nuorodų paspaudimai, dabartinio kliento apsilankymo laikas ir data.          Laiko/datos informacija saugoma UNIX laiko formatu. Saugojimo laikas     –     30 min.

Google Analytics

    utmc

Nustato ar tai naujo kliento sesija/apsilankymas. Tikslas      –      naujų pirkėjų       skaičiaus augimo analizė. Domeno hash kodas, dabartinės sesijos metu peržiūrėtų puslapių skaičius, nukreipiančių nuorodų paspaudimai, dabartinio kliento apsilankymo laikas ir data.          Laiko/datos informacija saugoma UNIX laiko formatu.

Saugojimo laikas              –

naršyklės sesijos pabaiga.

Google Analytics

    utmz

Saugo šaltinį, kuris parodo,              kaip

klientas         pasiekė svetainę. Tikslas – parduotuvės atrandamumo

analizė.

Domeno hash kodas, laikas, kada cookie išsaugotas,           sesijų kiekis,           campaign

numeris, campaign šaltinis/vardas/medium (jei organinio srauto šaltinis), campaign terminai.

Saugojimo laikas      –      6 mėnesiai.

Google Analytics

    utmv

Naudojamas

lankytojų          lygio tinkintų    kintamųjų duomenų saugojimui.

Domeno hash kodas, dabartinės sesijos metu peržiūrėtų puslapių skaičius, nukreipiančių nuorodų paspaudimai, dabartinio kliento apsilankymo laikas ir data.          Laiko/datos informacija saugoma UNIX laiko formatu.

Saugojimo laikas              –

naršyklės sesijos pabaiga.

 

 1. Slapukų naudojimas

Jums besilankant Duomenų valdytojo interneto svetainėje, norime pateikti tokį turinį ir funkcijas, kurios būtų pritaikytos būtent jūsų poreikiams. Tam reikalingi slapukai (angl. cookies). Tai nedideli informacijos elementai, išsaugomi jūsų interneto naršyklėje. Jie padeda Duomenų valdytojui atpažinti jus kaip ankstesnį tam tikros interneto svetainės lankytoją, išsaugoti jūsų lankymosi svetainėje istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį. Taip pat slapukai padeda užtikrinti sklandų svetainės veikimą, leidžia stebėti lankymosi interneto svetainėje trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie svetainės lankytojų skaičių. Analizuodami šiuos duomenis galime savo svetainę tobulinti, padaryti ją patogesne jūsų naudojimui.

Keli slapukų naudojimo pavyzdžiai:

 • Slapukai suteikia galimybę atpažinti jus, kaip vartotoją, kad ateityje nereikėtų rinkti pasikartojančios informacijos;
 • Slapukai leidžia atpažinti kiek unikalių vartotojų naršo tinklapyje vienu metu, tai padeda užtikrinti sklandų ir greitą jo veikimą;
 • Slapukai leidžia išanalizuoti surinktą informaciją apie unikalių vartotojų naršymą, tai padeda tinklapio veikimą pritaikyti prie jūsų poreikių.
 1. Slapukus, naudojamus mūsų svetainėse galima sugrupuoti į šiuos tipus:
 • Būtini slapukai yra griežtai būtini, kad atitinkama mūsų svetainė galėtų atlikti pagrindines funkcijas. Šie slapukai leidžia jums naršyti svetainėje ir naudotis pageidaujamomis funkcijomis, pavyzdžiui, suteikia prieigą prie saugių svetainės sričių. Be šių slapukų negalėtume teikti paslaugų, kurios leidžia šiai svetainei veikti efektyviai.
 • Veiklos slapukai renka anoniminę informaciją apie tai, kaip lankytojai naudoja svetainę. Pateikdami informacijos apie aplankytas sritis, svetainėje praleistą laiką ir bet kokias iškilusias problemas, pavyzdžiui, klaidos pranešimus, šie slapukai padeda mums suprasti, kaip lankytojai elgiasi svetainėje. Ši informacija padeda mums pagerinti svetainės veikimą.
 • Funkciniai slapukai pagerina jūsų patirtį svetainėje. Pavyzdžiui, šie slapukai gali įsiminti tokią informaciją, kaip jūsų vartotojo vardas, pasinaudoti trečiosios šalies paslaugomis, pavyzdžiui, socialinės medijos
 1. Slapukų pagalba renkami šie duomenys:
  • Administruodami interneto svetainę bei diagnozuodami sutrikimus serveriuose, galime naudoti lankytojų kompiuterių IP adresas – tai kompiuterį identifikuojantis unikalus kodas tinkluose. Jis gali būti naudojamas nustatant lankytoją ir renkant įvairią demografinę informaciją. Tai daro absoliučios daugumos interneto serverių administratoriai.
  • Naudodami slapukus renkame duomenis apie paslaugų naudojimą. Slapukų tipai, naudojami mūsų svetainėje, nurodyti aukščiau.
 1. Kaip valdyti ir ištrinti slapukus

Kai naudojate naršyklę mūsų teikiamam turiniui pasiekti, galite konfigūruoti savo naršyklę taip, kad būtų priimti visi slapukai, atmesti visi slapukai arba būtų pranešama, kai slapukas atsiunčiamas. Kiekviena naršyklė skirtinga, todėl, jei nežinote, kaip pakeisti slapukų nuostatas, pasižiūrėkite jos žinyno meniu. Jūsų įrenginio operacinėje sistemoje gali būti papildomų slapukų valdiklių. Jei nenorite, kad informacija būtų renkama slapukų pagalba, pasinaudokite daugelyje naršyklių esama paprasta procedūra, kuri leidžia jums atsisakyti slapukų naudojimosi. Norėdami daugiau sužinoti, kaip valdyti slapukus, apsilankykite adresu: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

Tačiau nepamirškite, kad kai kurios paslaugos gali būti sukurtos taip, kad veiktų tik su slapukais, o juos išjungę jų arba tam tikrų jų dalių naudoti nebegalėsite.

 1. Kita informacija susijusi su slapukų naudojimu

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad Anykščių švietimo pagalbos tarnybos valdomoms „Facebook” paskyroms taikoma „Facebook” slapukų politika.

 

Lankytojas sutinka, kad Svetainės savininkas nėra ir nebus atsakingas už:

 1. Jokią žalą ir (ar) nuostolius, kuriuos gali patirti Lankytojas naudodamasis Svetaine ir (ar) Paslaugomis bei siųsdamas, publikuodamas ir bet kuriais kitais būdais perduodamas ar padarydamas viešai prieinamą bet kokią informaciją;
 2. Svetainėje esančių Skelbimų ir kitos informacijos neteisėtumą, neatitikimą, netikslumą ar klaidingumą (išskyrus tą informaciją, kurią pateikia pats svetainės savininkas) ir dėl to kilusias neigiamas pasekmes Lankytojui ar tretiesiems.

 

SUSISIEKITE SU MUMIS

Jei pastebėjote šių PT neatitikimą, saugumo spragą mūsų interneto svetainėje ar turite kitų klausimų, kreipkitės į mus vienu iš jums patogių būdų:

Adresu: Muziejaus g. 20, LT-29147 Anykščiai

Telefonu: (8 381) 58142

El. paštu: edita.zvirbliene@anyksciuspt.lt

Duomenų apsaugos pareigūnas: Edita Žvirblienė

 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Šios PT peržiūrimos ne rečiau, kaip kartą per dvejus metus. Atnaujinę PT, informuosime jus apie, mūsų nuomone, esminius pakeitimus paskelbdami pranešimą konkrečioje svetainėje(-ėse) ar socialinių tinklų paskyrose. Jei prisijungsite ar naudositės mūsų teikiamu turiniu ir/ar paslaugomis po tokio pranešimo paskelbimo, laikysime, kad jūs sutinkate su naujais reikalavimais, nurodytais atnaujinime. Naujausia PT versija visada pateikiama čia: anyksciuspt.lt

Dokumentas patvirtintas 2018 m. gegužės 24 d.

Norite gauti naujienas el. paštu?

[contact-form-7 404 "Not Found"]
Eiti prie turinio